CONTACT US

Kolhapur Chitpavan Sangh, Kolhapur.
2728 A Ward, Mahadwar Road,
Kolhapur 416012.
Phone - +91 9423 800 194
Contact Persons  
President : 
Shri. Nandkumar Marathe - 0231 2541823

Vice president : 
Shri. Makarand karandikar - 0231 2328260
Shri. dattatray Kanitkar - 9423800194

Treasurer : 
Sou. Sangita Apate - 0231 2323586
Directors :
Shri. Kedar Joshi - 7588839527
Shri. Prasad Bhide - 9822248500
Sou. Pallavi Deshmukh - 9420455984
Shri. Vishnu Vaze - 9637255984
Shri. Kiran Joshi - 9890003810
Shri. Santosh Sane - 9881077513
Shri. Viththal Narawane - 9765971524

Advisors :
Shri. Mohan datar - 9881874701
Shri. Vinayak Phadtare - 9423814530 |
Name
*
Mobile
*
Email
*
Address
 
Message
 
???